นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
 

วิสัยทัศน์: (Vision)


ภายในปี พ.ศ. 2555 โรคที่เป็นปัญหาสำคัญของอำเภอวังยางลดลง ประชาชนมีวิถีชีวิตสุขภาวะที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็ง คุณภาพการบริหารและการบริการเป็นเลิศภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ (Mission)


1. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชน
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วนในการจัดบริการสุขภาพ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจและยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
 

Locker
 • สสอ.วังยาง (354)
 • รพ.สต.วังยาง (246)
 • รพ.สต.นาขาม (3)
 • รพ.สต.โคกสี (85)
 • รพ.สต.ยอดชาด (172)
 • รพ.สต.หนองโพธิ์ (206)
 • รพช.วังยาง (2)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Linkweb
  สสอ.นาแก
  สสอ.ปลาปาก
  สสอ.บ้านแพง
  สสอ.เรณูนคร
  สสอ.เมืองนครพนม
  ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  วิชาการ
  KM
  www.hondacitythailand.com
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

  โทรศัพท์ 042-577020

  email : admin@chowwang.net

  Hondacitythailand