นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
 

นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข


นายอาทิตย์ สุทธิสาร
สาธารณสุขอำเภอวังยาง

1.บริการประชาชนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เอื้ออาทรดุจญาติมิตร มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ
2.ปฏิบัติราชการสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา ยึดระเบียบ ข้อบังคับ และ วินัยข้าราชการ ตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อประชาชน
3.พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ เอื้อต่อการบริการประชาชน
4.รู้รักษ์สามัคคี ประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ส่งผลต่อการบูรณาการงานและการมีส่วนร่วม
5.พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน(PCU.) และมาตรฐานอื่นตามความเหมาะสม
6.เร่งรัด พัฒนางานที่ก่อรายได้ และขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนางาน
7.เสริมสร้างและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเอื้อต่อการพัฒนางาน อีกทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกระดับ
8.การพัฒนางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์(Result Based Management: RBM) ที่มุ่งการประหยัด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวงจรพัฒนาคุณภาพ (PDCASP. : Planning Doing Checking Acting Standard Promotion)
9.เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรสาธารณสุขเพื่อคุณภาพงานทุกรูปแบบ ด้วยความยุติธรรม มีความสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 

Locker
 • สสอ.วังยาง (354)
 • รพ.สต.วังยาง (246)
 • รพ.สต.นาขาม (3)
 • รพ.สต.โคกสี (85)
 • รพ.สต.ยอดชาด (172)
 • รพ.สต.หนองโพธิ์ (206)
 • รพช.วังยาง (2)

  ฝากเข้าตู้ Locker
  ข้อมูลที่เคยเก็บในตู้
 • Linkweb
  สสอ.นาแก
  สสอ.ปลาปาก
  สสอ.บ้านแพง
  สสอ.เรณูนคร
  สสอ.เมืองนครพนม
  ขณะนี้มี 22 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

  ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
  วิชาการ
  KM
  www.hondacitythailand.com
  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

  โทรศัพท์ 042-577020

  email : admin@chowwang.net

  Hondacitythailand