นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
 

สรุปการส่งข้อมูลระบาดวิทยา(รง.506)

ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวนครั้งที่ส่ง
สถานะ
ปัจจุบัน
<<
เดือน ต.ค. 2560
1
รพช.วังยาง
4
ช้า
2
รพ.สต.โคกสี
6
ปกติ
3
รพ.สต.นาขาม
0
ช้า
4
รพ.สต.วังยาง
0
ช้า
5
รพ.สต.ยอดชาด
4
ปกติ
6
รพ.สต.หนองโพธิ์
6
ปกติ
7
สสอ.วังยาง
0
ปกติ

ยังไม่รับ 1078 ไฟล์
สถานะ
ปกติ : ยังไม่เกิน 3 วัน จากการส่งครั้งก่อน
ช้า : เกินกว่า 3 วัน จากการส่งครั้งก่อน
 

www.hondacitythailand.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-577020

email : admin@chowwang.net

Hondacitythailand