นายประกอบ สุภาพรหม
รักษาการแทน
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP

แบบฟอร์มต่างๆ

 

1 :
แบบฟอร์มการเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(71 คนอ่าน)  
23/06/2010
2 :
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ(31 คนอ่าน)  
08/04/2010
3 :
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษา(19 คนอ่าน)  
06/04/2010
4 :
แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร(26 คนอ่าน)  
06/04/2010
5 :
แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน(141 คนอ่าน)  
08/03/2010

 

รวม 5 รายการ 1 หน้า : 1 << หน้าแรก >>

 

www.hondacitythailand.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-577020

email : admin@chowwang.net

Hondacitythailand