นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
 
แผนผังหน่วยงาน
รพ.สต.ยอดชาด
 

 
Click เพื่อดูประวัติ
รพ.สต.ยอดชาด
Click เพื่อดูประวัติ
นายทนงศิลป์ ลี้พล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวพรลิขิต จันทร์ชนะ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางจรินทรา คงทิพย์
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นายสาววนิดา คำเพชรดี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวอรสุภา วจนะศิริ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางจรัสทิพย์ แสนสุริวงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางพัลภา หลานเศรษฐา
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 

www.hondacitythailand.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-577020

email : admin@chowwang.net

Hondacitythailand