นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
 
แผนผังหน่วยงาน
รพ.สต.หนองโพธิ์
 

 
Click เพื่อดูประวัติ
รพ.สต.หนองโพธิ์
Click เพื่อดูประวัติ
นางพัชรา ดีพรหม
ผอ.รพ.หนองโพธิ์
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวรัชฎาภรณ์ ประกอบแสง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางพรรณภรณ์ เมฆกระจาย
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นายอัษฎากริช วงค์พระไกร
จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นางนิตย์ พ่อครวงค์
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 

www.hondacitythailand.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-577020

email : admin@chowwang.net

Hondacitythailand