นายประกอบ สุภาพรหม
สาธารณสุขอำเภอวังยาง
วิสัยทัศน์
นโยบายสาธารณสุขอำเภอ
แผนที่
 สสอ.วังยาง
 รพ.สต.นาขาม
 รพ.สต.โคกสี
 รพ.สต.หนองโพธิ์
 รพ.สต.ยอดชาด
คำสั่ง
แบบฟอร์มต่างๆ
E-report
ระบบงานสารบรรณ สสจ.นพ
OP-PP
ตรวจสอบสิทธิ
ข้อมูลเฝ้าระวังโรค
ประสานรายงาน รพ.นาแก
GISข้อมูลด้านสุขภาพ
PROVIS
HDC สสจ.
Data Mart NKP
 
แผนผังหน่วยงาน
รพ.สต.โคกสี
 

 
Click เพื่อดูประวัติ
รพ.สต.โคกสี
Click เพื่อดูประวัติ
นางสุภาณี ใหญ่สาร
ผอ.รพ.โคกสี
Click เพื่อดูประวัติ
นางนงลักษณ์ จันทร์ชนะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางจิราภรณ์ จิรไพบูลย์ทรัพย์
จพง.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นายนพรุจ วงค์คำแพง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวรุ่งทิพย์ สังชาดี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุภาลี วงค์คำจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
Click เพื่อดูประวัติ
นางแววตา พ่อนามแดง
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 

www.hondacitythailand.com
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042-577020

email : admin@chowwang.net

Hondacitythailand